Zásady pre kamerový dohľad

Viaceré naše zariadenia sú vybavené kamerami na prevenciu a vyšetrovanie trestných činov. Nižšie si môžete prečítať o údajoch, ktoré zhromažďujeme, o vašich právach a o tom, ako ich môžete uplatniť.

Zhrnutie

Ako doplnok k našim zásadám ochrany osobných údajov sme zaviedli tieto zásady pre kamerový dohľad nad našimi zariadeniami. Právne predpisy, ktoré upravujú, ako môže dochádzať k kamerovému dohľadu, sú špecifikované vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) a sú tiež upravené vo Švédsku prostredníctvom zákona o kamerovom dohľade (2018:1200).

Aké údaje zhromažďujeme a aké sú účely spracovania?

Viaceré naše zariadenia sú vybavené kamerovým systémom, ktorý zahŕňa nahrávanie obrazu a zvuku. Ak je možné pomocou zaznamenaného obrazu alebo zvuku identifikovať osobu, záznam predstavuje osobný údaj.

Účelom kamerového dohľadu a spracovania zaznamenaného materiálu je predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov. Dúfame, že prostredníctvom kamerového dohľadu zvýšime bezpečnosť a ochranu našich zamestnancov a ochránime náš majetok

Aký je právny základ spracúvania?.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s kamerovým dohľadom je tzv. vyváženie záujmov (v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Zhodnotili sme, že potreba kamerového dohľadu prevažuje nad zásahom do súkromia osôb navštevujúcich zariadenie. Pri našom hodnotení sa prihliada najmä na skutočnosť, že naše zariadenia sú väčšinu dňa bez obsluhy, aby sme zaistili bezpečné prostredie pre našich zamestnancov a naše aktíva, a že kamerový dohľad prebieha len v obmedzených oblastiach. Okrem toho sme zabezpečili, že k zaznamenanému materiálu bude mať prístup len obmedzený počet osôb, ktoré ho budú používať iba na vyššie uvedené účely.

Ako dlho je zaznamenaný materiál uložený?.

Zaznamenaný materiál sa uchováva len tak dlho, ako je to potrebné v súvislosti s účelmi uvedenými v týchto zásadách, nie však dlhšie ako 14 dní. Potom sa nahratý materiál vymaže. Materiál môžeme uchovávať dlhšie ako 30 dní, ak je to potrebné na splnenie zákonných požiadaviek alebo na ochranu právnych záujmov, ako je napríklad prebiehajúci právny proces.

Kto má prístup k nahrávkam?.

Zabezpečili sme, že k nahratým materiálom má prístup len obmedzený počet zamestnancov. Vaše osobné údaje môžu spracovávať aj takzvaní spracovatelia údajov, teda spoločnosti, ktoré si najímame na monitorovanie, bezpečnosť, kamerové systémy, hlásenie chýb a zákaznícku podporu. Tieto strany nesmú používať vaše osobné údaje na iný účel, ako je poskytovanie služieb, na ktoré boli prenajaté, a to iba za podmienok, ktoré sme určili. Údaje môže spracúvať aj policajný orgán, napríklad v prípade policajného oznámenia alebo na účely právneho procesu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracovania osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vašich práv, môžete nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese dataprivacy@hedinmobilitygroup.com

Vaše práva

  • Máte právo vedieť, aké osobné údaje o vás spracúvame.
  • Máte právo požadovať, aby sme opravili alebo vymazali vaše osobné údaje.
  • Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.
  • Máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.

Ak sa chcete sťažovať na to, ako sa s vašimi osobnými údajmi nakladá, máte možnosť podať sťažnosť švédskemu úradu na ochranu súkromia (Integritetsskyddsmyndigheten):

Telefón: 08-657 61 00
E-mail: imy@imy.se
Poštová adresa: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Štokholm